زغال جاروبک جرثقیل سقفی

اصلی ترین عضو جاروبک زغال های ان می باشد که هر اروبک معمولا دارای 4 زغال است که با تناسب به مس های اخل شین ساخته می شود. رغال های جاروبک سهند متناسب با خط برق رسان های فاله  ساخته شه اند