قرقره کابل تخت جرثقیل سقفی سهند

این قرقره دارای کابل گیر به صورت یک طرف تخت وطرف دیگر به صورت نیم دایره می باشد که از یک طرف به کایل و طرف دیگر دارای چرخ می باشد که با حرکت جرثقیل سقفی این قرقره های سیم بکسلی کابل هم حرکت کرده روی سیمبکسل و کابل را جابه جا میکند .

 

قرقره کابل تخت
قرقره کابل تخت جرثقیل سقفی