قرقره حمل کابل جرثقیل سقفی

سیستم برق عرضی جرثقیل سقفی را عمدتا از سیستم های ریلی یا سیستم قرقره سیم بکسلی استفاده می شود.که در سیستم قرقره و سیم بکسل به دلیل سهولت نصب   از این سیستم استفاده میکنند. با وصل کردن سیسم بکسل به دو طرف سازه جرثقیل سقفی و بهمراه بست های کرپی و به فاصله هر 1 متر یک عدد قرقره پلاستیکی یا فلزی  می توان استفاده کرد

 

انواع قرقره  حمل کابل جرثقیل سقفی