قرقره حمل کابل گردجرثقیل سقفی سهند

قرقره حمل کابل گرد سیم بکسل جرثقیل سقفی کابل گیر ان به صورت دو نیم دایره می باشد و برای مهار کابل گرد استفاده می شود این قرقره  از بک طرف کابل را در بر میگگرد و از طرف دیگر بهوسیله چرخ پلاستیکی که درون ان می باشد بر روی سیم بکسل حرکت میکند و کابل را جابه جا میکنند بهتر است برای حرکت بهتر هر 1متر ی کابل تعبیه شود.
قرقره حمل کابل گرد جرثقیل سقفی